Algemene voorwaarden

RIGHT INK SRL Avenue du Général de Gaulle, 21 B-7000 Bergen (België)

RPR Bergen 0881.299.735

I. Algemeen

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al het werk dat het bedrijf Right Ink uitvoert voor zijn klanten. Elke bestelling bij Right Ink impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming van de klant met de onderhavige algemene voorwaarden. Deze voorwaarden krijgen steeds voorrang op eventuele bestel- of aankoopvoorwaarden van de klant, zelfs indien zijn voorwaarden eerder aan Right Ink bezorgd werden dan deze voorwaarden aan de klant en/of zelfs indien zij de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden zouden uitsluiten.

Het feit dat een partij op een bepaald moment geen beroep wenst te doen op de toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden, betekent niet dat ze er afstand van doet voor de toekomst.

II. Bestelling

Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren door toezending van een bestelbon of een ondertekende opdracht via briefwisseling, e-mail of via de op onze website www.right-ink.com beschikbare formulier. Telefonische bestellingen moeten bevestigd worden door toezending van een behoorlijk opgemaakte en ondertekende bestelbon binnen de 48 uur na de bestelling.

De offerte wordt naar de klant verstuurd via e-mail mag een link bevatten naar een webpagina, via dewelke de klant de offerte kan goedkeuren. Wanneer de klant een bestelling plaatst en de offerte goedkeurt, aanvaardt hij zonder enig voorbehoud de tarieven en algemene voorwaarden van Right Ink. In het geval de klant een bestelling annuleert, om welke reden dan ook, zal het reeds uitgevoerde werk gefactureerd worden aan 100% en zal het nog uit te voeren werk gefactureerd worden aan 50%.

Alle wijzigingen aan bestellingen op vraag van de klant zullen het voorwerp vormen van een extra facturatie aan het geldende tarief. De wijzigingen aan bestellingen kunnen via dezelfde kanalen als de bestellingen ingediend worden.

III. Tariefstructuur

 • De facturatie voor een vertaling gebeurt per woord in de brontaal;
 • De facturatie voor een proofreading gebeurt per woord in de brontaal of per uur;
 • De facturatie voor lokalisatie gebeurt per woord in de brontaal;
 • De facturatie voor een taalkundige revisie gebeurt per woord in de brontaal of per uur;
 • De facturatie voor een structurele controle gebeurt per woord in de brontaal of per uur;
 • De facturatie voor copywriting gebeurt per uur of per geschreven pagina;
 • De facturatie voor terminologiebeheer gebeurt per woord in de brontaal of per uur;
 • De facturatie voor DTP gebeurt per uur, per pagina of per scherm;
 • De facturatie voor nasynchronisatie gebeurt forfaitair, tenzij dit op voorhand anders overeengekomen wordt;
 • De facturatie voor de transcriptie van geluids- of videofragmenten gebeurt per woord in de brontaal of per uur;
 • De facturatie voor de integratie van ondertiteling bij videofragmenten gebeurt per uur, per minuut of per woord;
 • De facturatie voor projectbeheer gebeurt per uur;
 • De facturatie voor opmaak gebeurt forfaitair, tenzij dit op voorhand anders overeengekomen wordt.

  Er is in elk geval een minimumtarief van toepassing, ongeacht de hoeveelheid woorden of de omvang van het project. Wij wijzen erop dat alle tarieven en het minimumtarief verhoogd kunnen worden bij dringend werk, weekend- of nachtwerk.

  IV. Taalkundige diensten

  Voor alle taalkundige diensten zal Right Ink de terminologie en de spelling in erkende woordenboeken als correct beschouwen. De klant kan evenwel op voorhand zijn specifieke voorkeur geven betreffende een specifieke spelling of woordkeuze.

  Bij technische teksten levert de klant referentiedocumenten en/of tekeningen of schema’s mee die een beter begrip ervan mogelijk maken. Indien er in een tekst specifieke interne afkortingen gebruikt worden, wordt de klant verzocht de betekenis hiervan mee te delen. Right Ink wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor fouten in de tekst die door de klant geleverd wordt.

  Elke vertaling wordt uitgevoerd met inachtneming van het beroepsgeheim, wat impliceert dat Right Ink zich ertoe verbindt om nooit, zonder toestemming van de klant, de inhoud van een document of een prijsopgave in het kader van een bestelling bekend te maken.

  Het bedrijf Right Ink zal in geen geval moreel of financieel aansprakelijk gesteld kunnen worden voor klachten die gebaseerd zijn op stijlnuances. Vooral in het domein van reclame en promotiemateriaal zullen de diensten van Right Ink beperkt blijven tot de uitvoering van de vertaling en kunnen we niet verplicht worden om de tekst op te maken in een andere stijl dan diegene waarin de brontekst opgesteld is. Onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het factuurbedrag.

  V. Desktop Publishing-diensten (DTP)

  Voor DTP-diensten dient de klant alle lettertypes en alle grafische elementen van het oorspronkelijke en vertaalde document ter beschikking van Right Ink te stellen.

  VI. Leveringstermijnen

  De met de klant schriftelijk overeengekomen leveringstermijn gaat in vanaf de ontvangst van de brontekst en de definitieve bestelling. Indien er geen tijdstip wordt opgegeven bij de bestelling, zal de levering ten laatste plaatsvinden vóór het gebruikelijke sluitingsuur van het kantoor van de klant.

  In het geval de levering te laat plaatsvindt (vertraging met een derde van de vooraf overeengekomen termijn) en de vertraging rechtstreeks en uitsluitend te wijten is aan Right Ink, zal een onderling tussen de partijen overeen te komen som terugbetaald worden aan de klant, met een maximum van 33% van het gefactureerde bedrag voor het laattijdig geleverde werk.

  VII. Levering

  De vertalingen worden verstuurd via e-mail, een FTP-site, het MyRITO-platform, briefwisseling of zullen, op uitdrukkelijk verzoek van de klant, persoonlijk aan de klant bezorgd worden. De kosten voor een eventuele verzending via de post of een koeriersdienst vallen ten laste van de klant.

  Right Ink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele vertragingen die te wijten zijn aan verzendingen per post en/of via andere verzendingsmiddelen die niet rechtstreeks door Right Ink beheerd worden.

  Optioneel: Platform voor de uitwisseling van informatie

  Right Ink stelt een online platform (MyRITO of Protemos) ter beschikking van zijn klanten voor de uitwisseling van informatie.

  Dit platform geeft toegang tot de bestanden en informatie met betrekking tot de vertaalprojecten van de klant en biedt eveneens de mogelijkheid aan de klant om offerteaanvragen te versturen.
  De klant krijgt toegang via een beveiligde en persoonlijke ‘HTTPS’-verbinding (gebruikersnaam en wachtwoord).

  De klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van dit platform. Hij verzekert dat al de informatie, die via deze weg doorgestuurd wordt, nauwkeurig is en zal Right Ink vrijwaren van mogelijke claims van derden.

  VIII. Intellectuele eigendom

  De klant verklaart uitdrukkelijk de enige eigenaar te zijn van al het materiaal dat voor vertaling naar Right Ink verstuurd wordt. Hij verklaart in het bezit te zijn van de auteursrechten en alle intellectuele-eigendomsrechten, of over toelatingen van de eigenaars van deze rechten te beschikken, om de betreffende teksten en documenten te laten vertalen.

  De klant zal Right Ink vrijwaren van mogelijke claims van derden met betrekking tot die intellectuele eigendom en zal Right Ink vergoeden voor alle opgelopen kosten die de verdediging tegen dergelijke claims van derden met zich meebrengt, met inbegrip van de gerechtskosten, honoraria van advocaten, gerechtsdeurwaarders…

  De klant verklaart de auteursrechten op de vertaling, die op verzoek van de klant uitgevoerd werd, toe te kennen aan Right Ink. Die auteursrechten op de vertaling zullen echter weer afgestaan worden aan de klant (in het geval de klant, indien nodig, de goedkeuring van de auteur verkregen heeft), op voorwaarde dat de klant op voorhand alle verschuldigde facturen voor de vertaling van het betreffende document, alsook voor alle eerder aan Right Ink toevertrouwde vertalingen, betaald heeft aan Right Ink. Wanneer die facturen niet betaald worden, heeft Right Ink de mogelijkheid de klant elk gebruik, door hem of door derden, van de vertaalde documenten te verbieden.

  De klant erkent dat alle elementen, van welke aard dan ook, die deel uitmaken van de website van Right Ink, zoals met name de structuur en de grafische identiteit van de website, eigendom zijn van Right Ink en beschermd worden door het intellectuele-eigendomsrecht. Right Ink kent de klant een eenvoudig, niet-exclusief gebruiksrecht op de website toe, conform de bestemming van de website. Elk ander gebruik van de website zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke goedkeuring van Right Ink is wezenlijk namaak en wordt bestraft door het Wetboek inzake Intellectuele eigendom.

  IX. Beperking van aansprakelijkheid

  Right Ink kan uitsluitend aansprakelijk gesteld worden in het geval van kwaad opzet of grove nalatigheid.

  Bovendien zijn de eventuele aansprakelijkheid van Right Ink en de eventuele vergoeding die in dit opzicht verschuldigd is aan de klant in elk geval, ondanks het voorgaande en onder voorbehoud van fraude, beperkt tot de gefactureerde en door de klant betaalde sommen met betrekking tot de vertaalopdracht in kwestie.

  Right Ink kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onrechtstreekse schade jegens de klant of jegens derden. Dit is schade die niet rechtstreeks het gevolg is van een nalatigheid van Right Ink. Onrechtstreekse schade omvat onder andere economische verliezen, verlies van winsten, verlies van besparingen, verlies van klanten, verlies van contracten, verlies van inkomsten, tijdverlies, verlies van goodwill, schade aan reputatie en verlies of beschadiging van contractuele of andere gegevens. Deze opsomming is niet limitatief.

  Right Ink kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor:

  • Defecten van het online bestelsysteem als gevolg van een oorzaak die buiten de macht van Right Ink ligt: stroomonderbreking, defect bij de internetprovider van de klant of van Right Ink, programmeringsfout, virus… (deze lijst is niet limitatief);
  • De tijdelijke onbeschikbaarheid van de website van Right Ink. Het is mogelijk dat de website gewijzigd of geüpdatet en daarom kan de toegang tot de website te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, onderbroken, uitgesteld of stopgezet worden. Hierbij is het belangrijk te weten dat alle onderhoudswerken aan de website de toegang tot en/of de werking van de website zouden kunnen storen. De klant erkent in elk geval op de hoogte te zijn van de technische risico’s die bij het internet horen, alsook van de toegangsonderbrekingen die eruit kunnen voortvloeien. Right Ink kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele onbeschikbaarheid of vertraging van de website;
  • Gebeurtenissen waarop het bedrijf geen vat heeft en die de levering van de vertalingen hinderen of vertragen, wat contractueel gezien vergelijkbaar is met overmacht. Overmacht omvat in het bijzonder elke nalatigheid van een vertaler op wie Right Ink een beroep doet. In dat geval zal Right Ink de nalatige vertaler vervangen door een andere en de vertaling zo snel mogelijk aan de klant bezorgen;
  • De vertaling van een tekst waarvan de inhoud de gevoelens, de cultuur, het geloof… (deze lijst is niet limitatief) kan schaden of beschouwd kan worden als laster of eerroof. De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van het materiaal dat vertaald wordt en zal Right Ink vrijwaren van alle acties van derden met betrekking tot de vertaalde inhoud;
  • Het verlies van gegevens van de klant, op voorwaarde dat er geen grove nalatigheid van Right Ink aan de basis ligt van dit verlies.
   De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van de documenten en bestanden die voor vertaling bezorgd worden aan Right Ink.

  Right Ink heeft het recht, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden of een schadevergoeding verschuldigd te zijn, een vertaling te weigeren wanneer de inhoud, naar mening van het bedrijf, in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, of mogelijk:

  • de gevoelens van minderjarigen kan kwetsen;
  • op een bepaalde manier de reputatie of de privacy van een derde schade kan berokkenen;
  • denigrerend, beledigend of nadelig voor het imago of de reputatie van een merk of een natuurlijk of rechtspersoon kan zijn, op welke manier dan ook;
  • van pornografische of pedofiele aard is;
  • schade kan berokkenen aan de veiligheid of de integriteit van een bepaalde staat of een bepaald grondgebied;
  • derden in staat kan stellen illegaal gekopieerde software, serienummers van software of software die, op welke manier dan ook, de rechten of goederen van derden kan schaden, te verwerven;
  • de intellectuele-eigendomsrechten van bepaalde personen kan schenden;
  • kan aanzetten tot haat, geweld, zelfmoord, racisme, antisemitisme, vreemdelingenhaat of homohaat, of oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid kan verheerlijken;
  • kan aanzetten tot misdaden, vergrijpen of terroristische acties;
  • kan aanzetten tot de discriminatie van een persoon of een groep personen op basis van de etnische afkomst, het geloof, het ras, de seksuele geaardheid of een handicap;
  • een twijfelachtige of frauduleuze handeling kan aanraden.

  X. Persoonsgegevens – Respect voor de privacy

  De klant is ervan op de hoogte dat, conform de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), de inzameling en verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de aanmaak van een account, alsook voor de behandeling en de opvolging van bestellingen, de klantendienst met betrekking tot de bestelde vertaaldiensten en het beheer van de marketing en de klantenrelatie via de gebruikersaccount.

  Right Ink is verantwoordelijk voor en bestemmeling van de verwerking van de persoonsgegevens. Right Ink verbindt zich ertoe de persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op de in de vorige alinea beschreven doeleinden en deze gegevens niet door te geven aan derden.

  Conform de wet beschikt de klant over het recht op toegang tot, correctie van en verzet tegen de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben. De klant kan een beroep doen op dat recht door een aangetekend schrijven te sturen naar: RIGHT INK SRL, avenue du Général de Gaulle, 21 te B-7000 Bergen (België)

  De klant is als enige verantwoordelijk voor de verplichtingen die bij de verwerking van persoonsgegevens horen in het kader van de doorverkoop of het gebruik van bij Right Ink aangekochte vertalingen. Right Ink kan in dit opzicht geenszins aansprakelijk gesteld worden.

  XI. Betalingen / Geschillen

  Tenzij dit uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt, dienen de facturen van Right Ink contant betaald te worden in euro.

  Alle kosten voor invorderingen of betwistingen vallen steeds ten laste van de klant en de aanvaarding van wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mee.
  Wanneer betalingen niet tijdig verricht worden, zullen alle aan Right Ink verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd worden met een moratoire interest van 1% (één procent) per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd zal worden als afgelopen, bovenop een forfaitaire en niet te verlagen vergoeding ter waarde van 10% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 150 euro per onbetaalde factuur. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van Right Ink om de vergoeding van al de geleden schade te eisen, indien die groter is, met name in het geval van een schending van de auteursrechten van Right Ink.

  Bij overschrijding van de betalingstermijn zal het verschuldigde bedrag, inclusief btw, automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 125 euro, en dit van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is. De bovenstaande bepalingen zijn onbeperkt van toepassing in geval van toekenning van uitstel. Right Ink behoudt zich het recht voor ‘slechte betalers’ onmiddellijk in eigen naam te vervolgen en een schadevergoeding te eisen voor schending van het auteursrecht.

  In het geval van een betalingsachterstand kunnen de huidige bestellingen opgeschort worden. De klant is dan verplicht alle uitgevoerde vertalingen tot de opschorting te betalen.

  In het geval er niet betaald wordt, is elke gedeeltelijke of volledige weergave of kopie van de betreffende vertaling verboden, aangezien anders de auteursrechten van Right Ink geschonden zouden worden.

  Klachten inzake vertalingen of facturen moeten uiterlijk binnen 7 werkdagen na de factuurdatum gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven met kopie via e-mail. Indien dit niet gebeurt, zullen de vertaling en de factuur als aanvaard beschouwd worden.

  Klachten of betwistingen met betrekking tot het gebrek aan overeenstemming van de vertaling, die binnen de vastgestelde termijn geformuleerd worden, dienen grondig gemotiveerd te worden met verwijzingen naar woordenboeken, glossaria of door moedertaalsprekers geschreven gelijkwaardig materiaal. Right Ink blijft evenwel de enige beoordelaar van de relevantie van dergelijke betwistingen. In geen geval kunnen gebreken in een bepaald gedeelte van de vertaling het volledige werk ter discussie stellen. Right Ink behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen. Een klacht onderbreekt de betalingstermijn niet.

  XII. Juridische bevoegdheid en toepasselijk recht

  Elke relatie van Right Ink met zijn klanten is onderworpen aan de Belgische rechtspraak.
  De Franse tekst van de onderhavige algemene voorwaarden is als enige rechtsgeldig. In het geval die tekst één van de vertaalde versies ervan tegenspreekt, zullen de partijen zich uitsluitend kunnen beroepen op de Franse tekst.

  Alle geschillen betreffende het bestaan en/of de uitvoering (of het gebrek daaraan) van al onze contracten behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Henegouwen, afdeling Bergen, met inbegrip van de rechtbanken die procedures in kort geding behandelen. In dit geval is uitsluitend de Belgische rechtspraak van toepassing.