Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Right Ink of van derden die houder zijn van deze rechten.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze website is algemeen van aard. Deze is niet aan persoonlijke of specifieke omstandigheden aangepast en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies voor u worden beschouwd.

Right Ink stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, correct, uitvoerig en actueel is. Ondanks zijn inspanningen kunnen er fouten in de verstrekte informatie voorkomen. Indien de informatie op de site onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar is, zal Right Ink er alles aan doen om dit recht te zetten.

Right Ink kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de site. Mocht u fouten opmerken in de informatie op de site dan kunt u contact opnemen met de beheerder van de site.

De inhoud van de site (inclusief links) kan te allen tijde zonder aankondiging of mededeling aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Right Ink biedt geen garanties voor de goede werking van de site en kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking van de site, tijdelijke onbeschikbaarheid van de site of enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot en het gebruik van de site.

In geen geval zal Right Ink aansprakelijk zijn ten opzichte van enige persoon, hetzij rechtstreeks, onrechtstreeks, speciaal of anderszins, voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze of enige andere site, met name als gevolg van verbindingen of hyperlinks, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies, werkonderbreking, beschadiging van programma’s of gegevens op het computersysteem, de hardware, software, enz. van de gebruiker.

De site kan hyperlinks bevatten naar sites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. De aanwezigheid van links naar deze sites of pagina’s houdt geen impliciete goedkeuring van de inhoud van deze sites of pagina’s in. Right Ink verklaart uitdrukkelijk dat het geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze sites of pagina’s en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken van deze sites of pagina’s, noch voor enige schade die uit hun gebruik kan voortvloeien.

Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken

Deze site wordt beheerst door het geldende Belgische recht. Alleen de rechtbanken van het arrondissement van Bergen (Mons) zijn bevoegd in geval van een geschil.

Privacybeleid

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke: Guillaume Deneufbourg.

Lees deze privacyverklaring aandachtig want ze bevat noodzakelijke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de gebruikte cookies. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de site van Right Ink en door het gebruik van de op deze site vermelde e-mailadressen verklaart u dat u kennis hebt genomen van de privacyverklaring en dat u deze en de verwerking uitdrukkelijk aanvaardt.

Persoonsgegevens

Deze privacyverklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. De GDPR definieert deze gegevens als “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (ook wel “betrokkene” genoemd). Een “identificeerbare natuurlijke persoon” is een natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks identificeerbaar is, met name aan de hand van een gebruikersnaam, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een onlinegebruikersnaam, of door een (of meerdere) elementen die specifiek zijn voor zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.”

Doel van de verwerking

Right Ink verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de klanten ten behoeve van het klantenbeheer. Daarnaast worden persoonsgegevens verzameld door middel van cookies om het gebruik van de site te verbeteren en te optimaliseren en voor anonieme statistieken.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

De persoonsgegevens worden voor verschillende rechtsgronden via de website verwerkt in overeenstemming met artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Als alleen een contactformulier en een e-mailadres worden gebruikt, baseert Right Ink zijn beslissing op de toestemming.

Opslagperiode

De persoonsgegevens die ten behoeve van het klantenbeheer worden verwerkt, worden bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen (onder andere wat betreft de boekhouding). De persoonsgegevens die door middel van cookies worden verzameld, worden bewaard voor de duur van de sessie of voor een langere periode als dit noodzakelijk is voor de werking van de site. Wanneer de gegevens langer dan de sessie worden opgeslagen, worden ze anoniem gemaakt.

Recht op inzage, rectificatie, wissing en beperking, het recht om bezwaar te maken en de gegevensoverdraagbaarheid van de persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op toegang tot zijn persoonsgegevens. Hij heeft het recht om deze bij te werken of te laten bijwerken indien ze onjuistheden bevatten, ze te laten verwijderen, hun verwerking te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f) met inbegrip van het profileren op basis van deze bepalingen.

De klant heeft ook het recht om te vragen dat een kopie van zijn persoonsgegevens naar een ander bedrijf wordt gestuurd (in een gestructureerde, gangbare en door een machine-leesbare vorm).
Om deze rechten te doen gelden, wordt de klant verzocht om

  • zelf de parameters van zijn klantenaccount bij te werken; en/of
  • een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@right-ink.com

Direct marketing

De klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Klachten

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij Right Ink. Daarnaast heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is het de Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.