ALGEMENE PARTNERSCHAPSVERKOOPVOORWAARDEN

VOORWOORD

De huidige algemene voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing voor elke vertaler die een bestelbon aanvaardt van RIGHT INK BVBA met maatschappelijke zetel te rue des Archers 4 in 7000 Bergen (België), RRP Bergen, ondernemingsnummer 0881.299.735, btw BE0881.299.735.

Door deze bestelbon te bevestigen, verklaart de vertaler op de hoogte te zijn van de huidige algemene voorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. De bestelbon en de huidige algemene voorwaarden vormen één geheel en gelden als overeenkomst tussen de partijen (hierna “de overeenkomst”).

RIGHT INK is een vertaalbureau dat het zijn klanten uit de bedrijfswereld (hierna “de klanten”) wil mogelijk maken om in alle talen van de wereld te communiceren en hun internationale en interculturele communicatie te optimaliseren aan de hand van een vlot vertaalproces.

De vertaler is een ervaren vertaler voor:

 • De taal/talen: %(languages)s
 • Specialisatie(s): %(specializations)s

RIGHT INK wil een raamakkoord voor partnerschap afsluiten met de vertaler voor de opgegeven talen en specialisaties, om vertalingen uit te voeren voor klanten van RIGHT INK.

ALDUS WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1: doel van de overeenkomst

De huidige overeenkomst bepaalt de algemene voorwaarden voor de dienstverlening van de vertaler en de algemene verplichtingen van elke partij. De huidige overeenkomst is van toepassing voor de taalkundige dienstverleningen die beschreven staan in de onderstaande tabel.

Service Beschrijving
Vertalen en proeflezen

Uitgevoerd door 1 professionele vertaler-moedertaalspreker die gespecialiseerd is in het betreffende onderwerp.

Vertaling
Bij vertaling wordt naar gelijkheid tussen de tekst van de brontaal en deze van de doeltaal gestreefd, zodat beide teksten dezelfde betekenis hebben, rekening houdend met een aantal eisen met betrekking tot de context, grammatica, zinsbouw, terminologie en stijl om de tekst begrijpelijk te maken voor mensen zonder kennis van de brontaal, met een andere culturele achtergrond of intellectuele bagage.

De vertaling mag niet letterlijk zijn, dus niet woord per woord en zin per zin. Het eindresultaat van de door de vertaler uitgevoerde vertaling dient uit een samenhangende tekst te bestaan waarin de juiste stijl, terminologie, grammatica en culturele referenties van de doeltaal gehanteerd werden overeenkomstig het betreffende onderwerp.

Als de klant een door hem bevestigde woordenlijst, vertaalgeheugen en/of andere terminologische referentiedocumenten aanlevert, verbindt de vertaler er zich toe om deze na te gaan, te raadplegen en te gebruiken bij de vertaling.

Proeflezen
Proeflezen houdt in dat de tekst wordt nagelezen om spelfouten, typefouten of grammaticale fouten uit te tekst te halen.

Tijdens het proeflezen wordt de vertaling ook vergeleken met de brontekst om na te gaan of de betekenis, stijl, zinsbouw en lay-out perfect overeenstemmen met deze van de oorspronkelijke tekst, en om te controleren of de vertaling wel degelijk alle elementen bevat van de tekst die volgens de voorafgaande overeenkomst vertaald moest worden.

De vertaler herleest zijn vertaling en overloopt de tekst met een software voor grammaticale en spellingcontrole.

Voor eensluidend verklaarde beëdigde vertaling

Uitgevoerd door 1 professionele vertaler-moedertaalspreker die gespecialiseerd is in het juridische onderwerp.

Vertaling voor klanten van Right Ink kunnen voor eensluidend verklaard en beëdigd worden.

Voor eensluidend verklaarde beëdigde vertaling
Dit is een vertaling uitgevoerd door een professionele vertaler die gespecialiseerd is in het betreffende juridische onderwerp en ingeschreven is bij een rechtbank van eerste aanleg. De aldus beëdigde vertaler plaatst zijn handtekening en stempel op elke pagina van het vertaalde document en verklaart dat de vertaalde tekst eensluidend is met het origineel. Het principe van “beëdigde” vertalers wordt niet in elk land gehanteerd. In dat geval kan de vertaler een voor eensluidend verklaarde vertaling uitvoeren.

Voor eensluidend verklaarde vertaling
Dit is een vertaling uitgevoerd door een professionele vertaler die gespecialiseerd is in het betreffende juridische onderwerp. De vertaler verklaart in een bijgevoegd document dat de vertaalde tekst eensluidend is met het origineel.

Taalkundige revisie

Uitgevoerd door 1 professionele vertaler-moedertaalspreker die gespecialiseerd is in het betreffende onderwerp.

De taalkundige revisie wordt uitgevoerd door een andere dan de oorspronkelijke vertaler. Naast het proeflezen voor spelling en grammatica door de vertaler zelf, wordt bij een taalkundige revisie de vertaling ook vergeleken met de brontekst om na te gaan of de betekenis, stijl, zinsbouw en lay-out perfect overeenstemmen met deze van de oorspronkelijke tekst, en om te controleren of de vertaling wel degelijk alle elementen bevat van de tekst die volgens de voorafgaande overeenkomst vertaald moest worden.

Als de klant een door hem bevestigde woordenlijst, vertaalgeheugen en/of andere terminologische referentiedocumenten aanlevert, wordt bij de taalkundige revisie ook nagegaan of deze op een correcte wijze werden gebruikt.

Een woordenlijst aanmaken

Uitgevoerd door 1 professionele vertaler-moedertaalspreker die gespecialiseerd is in het betreffende onderwerp.

Het aanmaken van een woordenlijst houdt het volgende in:

 1. Specifieke sleutelwoorden, uitdrukkingen en afkortingen voor een afdeling, een geheel van afdelingen of het complete bedrijf van de klant uit de brontekst halen.
 2. Deze eerste versie van de bronlijst wordt voorgelegd aan de klant om de ingevoerde elementen te verbeteren of te verwijderen, of om er toe te voegen of te verfijnen.
 3. Na definitieve goedkeuring van de bronlijst, moet de overeenstemmende vertaling opgezocht worden in reeds bestaande en goedgekeurde documenten of moeten de begrippen in de bronlijst vertaald worden als er geen reeds vertaalde en goedgekeurde documenten beschikbaar zijn.
 4. De aangemaakte meertalige terminologische database wordt voorgelegd aan de klant voor definitieve goedkeuring.
 5. De woordenlijst wordt vervolgens gebruikt bij elk vertaalproject.
Een woordenlijst bijwerken

Uitgevoerd door 1 professionele vertaler-moedertaalspreker die gespecialiseerd is in het betreffende onderwerp.

Tijdens de vertaling identificeert en markeert de vertaler specifieke termen en uitdrukkingen die niet voorkomen in de woordenlijst en die ofwel specifiek moesten worden opgezocht ofwel voldoende relevant zijn om te worden toegevoegd. faire une recherche particulière, soit il estime intéressant de les rajouter.

De vertaalde bestanden worden vervolgens voorgelegd aan de klant voor goedkeuring van de gemarkeerde termen en uitdrukkingen.

Transcriptie

Uitgevoerd door 1 professionele vertaler-moedertaalspreker die gespecialiseerd is in het betreffende onderwerp.

Transcriptie is het neerschrijven van gesproken inhoud van een video- of audioband.

Controle van de lay-out voor publicatie

Uitgevoerd door 1 professionele vertaler-moedertaalspreker die gespecialiseerd is in het betreffende onderwerp.

Controle van de lay-out gebeurt na de “vertaling en proeflezing”, de “taalkundige revisie” en de “desktoppublishing (of DTP)”, vóór publicatie van de uiteindelijke media. Deze dienstverlening houdt controle van het volgende in:

 • het afbreken van woorden,
 • de conformiteit van de lettertypen (grootte, type en vorm),
 • de nummering,
 • de plaatsing van de content,
 • de volledigheid van de vertaalde content.

RIGHT INK kan de taalkundige dienstverleningen in de tabel hierboven toevertrouwen aan de vertaler op alle bestaande media (fysiek, digitaal of virtueel) voor de taal/talen en specialisatie(s) die in het voorwoord vermeld staan.

Voor elke vertaalopdracht wordt een bestelbon gestuurd per e-mail.

Elke opdracht die aan de vertaler wordt toevertrouwd, is onderworpen aan de huidige overeenkomst, ook als er niet specifiek naar wordt verwezen.

De huidige overeenkomst vormt geen verbintenis om taalkundige opdrachten te geven aan de vertaler, maar is louter het kader waarbinnen de relatie tussen de partijen plaatsvindt.

De huidige overeenkomst heeft als doel om een duurzame relatie op te bouwen met de vertaler. De partijen zullen altijd te goeder trouw handelen en de vertaler zal alleen opdrachten aanvaarden die overeenstemmen met zijn professionele competenties.

Artikel 2: aard van de overeenkomst

De huidige overeenkomst is een bedrijfsovereenkomst tussen twee onderling onafhankelijke ondernemingen.

De vertaler is compleet onafhankelijk en geen loontrekkende van RIGHT INK. Er is op geen enkele wijze sprake van ondergeschiktheid tussen de vertaler en RIGHT INK.

Artikel 3: het verloop van een vertaalopdracht

3.1. De vertaler mag geen vertaalopdracht beginnen zonder een duidelijke bestelbon te hebben ontvangen van RIGHT INK.

De bestelbon is genummerd en vermeldt de voorwaarden van het partnerschap en de bijzonderheden van de opdracht. Het opgegeven nummer is uniek en moet vermeld worden bij alle communicatie tussen de partijen.

3.2. De bestelbon vermeldt het volgende:

 • Het te vertalen materiaal
 • De leveringstermijn
 • Het tarief voor de vertaling
 • Eventuele nuttige aanvullende vermeldingen

3.3. Als de vertaler meent dat hij de opdracht niet kan uitvoeren, dient hij RIGHT INK per kerende onmiddellijk op de hoogte brengen zodat RIGHT INK beroep kan doen op een andere vertaler.

3.4. De vertaler moet de vertaling (nagelezen en met spellingcontrole in de doeltaal) van de betreffende tekst terugsturen binnen de voorziene leveringstermijn.

3.5. De vertaling moet voldoen aan de kwaliteitsnormen van RIGHT INK die aan de vertaler werden meegedeeld, met name aan de Europese kwaliteitsnorm EN 15038 (http://www.normedequalite.nf.en-15038.com)

3.6. Het bestand dat door de vertaler aan RIGHT INK wordt toegestuurd, dient de naam van het bronbestand te bevatten, aangevuld met de ISO-code van de doeltaal (voorbeeld: bronbestand -> Right-Ink_FR.doc = doelbestand -> Right-Ink_NL.doc voor een vertaling Frans-Nederlands).

3.7. Voor projecten die met SDL TRADOS worden uitgevoerd, dient de vertaler het bijgewerkte vertaalgeheugen in .TXT-formaat te leveren en de “clean” en “unclean” bestanden in .doc- of .rtf-formaat. Bestanden in .bak-formaat worden niet aanvaard.

3.8. De vertaler zal vijf jaar lang een kopie bewaren van voor RIGHT INK uitgevoerde opdrachten.

Artikel 4: weigering / revisie / bewerking van een vertaling

4.1. Als RIGHT INK tijdens of na uitvoering van de opdracht vraagt dat de vertaler de tekst zou bewerken voor redenen die niets te maken hebben met de kwaliteit van de vertaling (met name op verzoek van de klant), en deze aanpassingen niet op de bestelbon vermeld stonden, wordt dit afzonderlijk vergoed. Deze afzonderlijke vergoeding wordt uitsluitend berekend op basis van het aantal extra woorden.

4.2. Als RIGHT INK de vertaling weigert voor redenen in verband met de kwaliteit, wordt de opdracht van rechtswege beëindigd. In dit geval heeft de vertaler geen recht op betaling van de vergoeding en zal RIGHT INK de vertaalde tekst op geen enkele manier gebruiken, aangezien de vertaling (niet de brontekst) eigendom blijft van de vertaler.

4.3. De vertaler dient de schadevergoedingen te betalen die de klant eventueel eist van RIGHT INK ten gevolge van de fouten van de vertaler. De vertaler neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich uit hoofde van zijn dienstverlening.

4.4. Als RIGHT INK de opdracht annuleert of weigert voor redenen die niets te maken hebben met de vertaler, zal RIGHT INK de overeengekomen eenheidsprijs betalen voor het werk dat geleverd werd tot aan de annulering.

Artikel 5: verplichtingen van de vertaler

De vertaler verbindt zich ertoe om:

 • de procedure en de vereisten beschreven in artikel 3 na te leven;
 • het nummer van de bestelbon te vermelden bij elke communicatie met RIGHT INK en op zijn facturen;
 • de leveringstermijn na te leven die op de bestelbon vermeld staat of overeengekomen werd;
 • RIGHT INK onmiddellijk op de hoogte te brengen van onnauwkeurigheden, onduidelijkheden of onleesbare elementen in het aangeleverde materiaal;
 • facturen en andere vragen met betrekking tot facturering alleen te verzenden naar het e-mailadres: accountancy@right-ink.com.
 • aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen op fiscaal en sociaal vlak met betrekking tot zijn statuut in het land waar hij zijn activiteit uitoefent, en RIGHT INK daar volledig van te ontheffen;
 • RIGHT INK onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele verplichtingen waaraan RIGHT INK moet voldoen in het land van de vertaler uit hoofde van de toevertrouwde opdrachten (en deze te staven).
 • De vertaler voert het werk bepaald in artikel 1 van de huidige overeenkomst uit naar beste vermogen. Hij zal hiertoe het best mogelijke team samenstellen om het door Right Ink toevertrouwde werk uit te voeren en zal de best practices in de geldende norm “EN 15038” naleven.

Elke niet-naleving van de verbintenissen in het huidige artikel geeft RIGHT INK het recht om betaling voor de opdracht te weigeren.

Artikel 6: verplichtingen van RIGHT INK

RIGHT INK verbindt zich ertoe om:

 • elk tegoed te betalen aan de vertaler 60 dagen einde maand na ontvangst van de factuur van deze laatste, in zoverre de factuur overeenstemt met de bepalingen van de huidige overeenkomst;
 • de vertaler op de hoogte te houden van feiten waarvan RIGHT INK op de hoogte is, die de toevertrouwde opdracht kunnen beïnvloeden.

Artikel 7: intellectuele eigendom

7.1. Bronteksten

De vertaler weet dat RIGHT INK doorgaans niet over intellectuele rechten beschikt voor de teksten, documenten en materialen die afkomstig zijn van de klanten van RIGHT INK en aan de vertaler worden bezorgd. Deze materialen, teksten en documenten zijn en blijven eigendom van derden, doorgaans de klanten van RIGHT INK.

Ongeacht het feit dat RIGHT INK al dan niet eigenaar is van het te vertalen materiaal, is het ten strengste verboden dat de vertaler voor vertaling aangeleverd materiaal gebruikt voor andere doeleinden dan vertaling. Hij kan het materiaal niet gebruiken voor persoonlijke doeleinden en mag ze niet ter beschikking stellen voor inzage of gebruik door derden.

RIGHT INK heeft van zijn klanten de nodige garanties gekregen over hun rechten met betrekking tot de te vertalen documenten. RIGHT INK vrijwaart zijn vertalers dan ook tegen elke actie van derden voor bezit van de betreffende documenten met het oog op de vertaling ervan.

7.2. Vertaalde teksten

De vertaler staat alle intellectuele rechten op reproductie en weergave voor de vertalingen af aan RIGHT INK. Indien van toepassing, worden rechten voor audiovisuele bewerking afgestaan overeenkomstig de wet aan de hand van een afzonderlijk opgestelde schriftelijke overeenkomst.

De afstand is exclusief en voor de duur van de literaire eigendom (en de hernieuwingen ervan) overeenkomstig de Belgische, Europese en buitenlandse wettelijke bepalingen, evenals volgens de huidige en toekomstige internationale verdragen.
De afgestane rechten gelden voor de taal van de vertaling, in elk land, op alle media en voor elk huidig of toekomstig procedé.
De vertaler geeft RIGHT INK het volledige en vrije genot van de afgestane rechten en vrijwaart RIGHT INK tegen alle toekomstige problemen, eisen of evicties.

RIGHT INK kan de verworven rechten waarvan sprake in dit artikel afstaan aan zijn klanten.

7.3. Strekking van de afstand

De vertaler staat de volgende rechten af aan RIGHT INK en de klanten van RIGHT INK (eigenaars van de originele, niet vertaalde documenten):

7.3.1. Rechten voor reproductie en bewerking:

 • Het recht om de vertaling geheel of gedeeltelijk te reproduceren op elke vorm van huidige of toekomstige grafische media, met name boeken in elke vorm.
 • Het recht om de vertaling geheel of gedeeltelijk te bewerken, in te korten of uit te breiden, en om deze aanpassingen over te zetten op elke vorm van huidige of toekomstige grafische media.
 • Het recht om de vertaling geheel of gedeeltelijk te reproduceren op huidige of toekomstige opnamemedia, met name geluidsmedia (gesproken boek), digitale, magnetische, optische en elektronische media zoals schijven, magneetbanden, diskettes, geheugenkaarten, dia’s, microfilms, cd-roms, dvd-roms, digitale boeken en elke elektronische of aanverwante drager. Dit recht omvat alle bewerkingen voor opslag, overdracht, upload of download.
 • Het recht om de vertaling geheel of gedeeltelijk te bewerken voor andere dan grafische
  of audiovisuele doeleinden, met name voor toneel-, audio-, muzikale, visuele, radio- en elektronische toepassingen, en om deze bewerkingen over te zetten op elke vorm van huidige of toekomstige opnamemedia, afzonderlijk of in een ander werk.
 • Het recht op bewerking tot multimediageheel of integratie in een multimediageheel.
 • Het recht op toestemming voor al dan niet private reprografie van de gehele of gedeeltelijke vertaling, de bewerkingen en vertalingen, en op de daarmee gepaard gaande vergoeding.
 • Het recht op uitleningen en verhuur.

7.3.2. Rechten voor weergave en publieke communicatie:

 • Het recht op weergave van de gehele of gedeeltelijke vertaling en bewerkingen, met uitzondering van audiovisuele bewerkingen, volgens elke huidig of toekomstig procedé en met name publieke lezing, publieke voorstelling en uitzending met elke communicatiewijze of elk communicatiemiddel.
 • Het recht om het gehele of gedeeltelijke werk of de bewerkingen ervan te communiceren aan het publiek met elk huidig of toekomstig al dan niet draadloos procedé en op elk verspreidingsnetwerk voor woorden, geluiden, teksten en afbeeldingen.

Artikel 8: geheimhouding

A. Vertrouwelijke informatie – Definities

8.1. De woorden “vertrouwelijke informatie” omvatten in de huidige context alle informatie die tussen partijen wordt uitgewisseld, of waarover een partij kennis verwerft met betrekking tot een andere partij of klanten in het kader van de huidige overeenkomst,

 • zowel mondeling, schriftelijk, gedrukt, visueel als elektronisch opgeslagen
 • zowel op technisch, financieel, commercieel, organisatorisch als ander gebied
 • zowel met betrekking tot tekst, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, technieken, producten, technologie, wetenschappelijke formules, R&D, studies als stalen … (niet beperkende opsomming).

8.2. Samenvattingen, uittreksels en/of informatie afkomstig van vertrouwelijke informatie worden ook als vertrouwelijk beschouwd. Dit geldt tevens voor vertrouwelijke informatie van derden die in het bezit zou zijn van derden, door een derde gecontroleerd of bewaard wordt en specifiek werd aangegeven als vertrouwelijk.

8.3. Alle vertrouwelijke informatie die verstrekt werd aan een van de partijen of hun vertegenwoordigers door beheerders, werknemers, aandeelhouders, filialen, adviseurs, agenten of vertegenwoordigers van de andere partij, wordt beschouwd als verstrekt zijnde voor de doeleinden van de huidige overeenkomst.

8.4. Alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot materiaal, de uitrusting, organisatie, samenstelling, bediening, werkwijze of andere elementen van een partij waarvan een andere partij kennis neemt door een bezoek aan de lokalen van het betreffende bedrijf, wordt eveneens beschouwd als vertrouwelijk. De informatie bedoeld in de huidige paragraaf is vertrouwelijk, ongeacht of ze al dan niet verband houdt met het onderwerp van de samenwerking tussen de partijen.

8.5. De volgende informatie wordt niet beschouwd als “vertrouwelijke informatie” voor de doeleinden van de huidige overeenkomst:

 • informatie die tot het publieke domein behoorde vóór of na de verspreiding ervan, zonder dat er sprake is van een fout vanwege de partij die de informatie heeft ontvangen;
 • informatie die op wettige wijze door een derde werd ontvangen zonder enige beperking en zonder inbreuk te plegen op de huidige overeenkomst;
 • informatie die gepubliceerd werd zonder dat deze publicatie een inbreuk vormt op de huidige overeenkomst;
 • informatie die gebruikt of verspreid werd na schriftelijke toestemming van de uitgevende partij;
 • informatie die reeds in het bezit is van de partij die ze ontvangt. In dit geval moet de betreffende partij binnen twee werkdagen na mededeling van de vertrouwelijke gegevens schriftelijk bewijs daarvan voorleggen aan de andere partij.
 • informatie die ontwikkeld werd los van de partij die ze ontvangt, zonder dat deze gebruik heeft gemaakt van de vertrouwelijke informatie die door de andere partij werd meegedeeld.

In zoverre de vertaler een (mogelijke) leverancier is van RIGHT INK, wordt de identiteit van klanten of prospecten van RIGHT INK waarvoor RIGHT INK al dan niet effectief een akkoord afsluit met de vertaler, als strikt vertrouwelijk beschouwd. Behoudens uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van RIGHT INK, mag de vertaler nooit openbaar maken (of op zijn website publiceren) welke opdrachten hij heeft uitgevoerd op verzoek van RIGHT INK voor rekening van klanten van RIGHT INK.

B. Verplichtingen van de partijen

Elke partij aanvaardt om vertrouwelijke informatie als strikt vertrouwelijk en als eigendom van de andere partij te behandelen. Elke partij verbindt zich ertoe om deze informatie niet te gebruiken voor persoonlijke doeleinden of ten voordele van derden, behalve voor de uitvoering van overeenkomsten en opdrachten voor de andere partij. Elke partij zal vertrouwelijke informatie alleen meedelen aan haar verantwoordelijken, werknemers, onderaannemers en alleen in zoverre als nodig is opdat deze dienstverleners de verplichtingen van de ene partij ten opzichte van de andere uit zouden kunnen voeren.

Geen enkele partij zal vertrouwelijke informatie meedelen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Vertrouwelijke informatie op basis van fysieke media zal niet worden gekopieerd door een partij voor andere doeleinden dan de uitvoering van de dienstverlening voor de andere partij.

Na afloop van de overeenkomst zal elke partij aan de andere alle media met vertrouwelijke informatie terugbezorgen op eenvoudig verzoek van de partij die er de eigenaar van is. Dit verzoek dient binnen dertig dagen na afloop van de overeenkomst schriftelijk te worden overgemaakt door de partij die de informatie wenst te recupereren.

C. Duur

Onverminderd de regels voor de intellectuele eigendom (auteursrecht, patenten …), zal vertrouwelijke informatie vertrouwelijk blijven gedurende vijf jaar vanaf de datum waarop ze werd verstrekt. Deze periode eindigt ten vroegste drie jaar na de stopzetting van alle contractuele relaties tussen de partijen.

D. Uitzonderingen op de verplichting tot geheimhouding

Elke partij mag vertrouwelijke informatie van de andere alleen openbaar maken indien en voor zover dit vereist zou zijn door een gerechtelijke of andere autoriteit, indien zij beschikt over een wettelijk bevel in het land waar de betreffende partij zich bevindt. In dat geval zal ze voor zover mogelijk de betreffende partij zo spoedig mogelijk waarschuwen zodat deze de kans krijgt om een verdediging te voorzien.

Artikel 9: concurrentiebeding

De vertaler verbindt zich ertoe om voor de volledige duur van de overeenkomst en tot twee jaar na afloop van de opdracht voor RIGHT INK, geen contact op te nemen met en geen diensten aan te bieden aan klanten van RIGHT INK die hij kent dankzij de hem toevertrouwde opdrachten.

Artikel 10: sancties

De vertaler is zich bewust van de gevoelige en fundamenteel belangrijke aard van de bepalingen in artikels 7.1 , 8 en 9 van de huidige overeenkomst, rekening houdend met het belang en de absolute noodzaak voor geheimhouding voor bepaalde te vertalen documenten.
Voor die redenen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat voor elke inbreuk vanwege de vertaler tegen een bepaling in artikels 7.1, 8 of 9 van de huidige overeenkomst, gesanctioneerd wordt door een forfaitaire schadevergoeding van vijfentwintigduizend euro ten gunste van RIGHT INK, onverminderd het recht van RIGHT INK om het effectieve bedrag van de schadevergoeding te eisen indien dit meer bedraagt.

Artikel 11: duur – ontbinding

De huidige overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Elke partij kan de overeenkomst beëindigen door kennisgeving van een opzegging van 15 dagen aan de andere partij.

Ook na het verstrijken van de opzegtermijn dient de vertaler opdrachten die hem werden toevertrouwd, af te werken, tenzij RIGHT INK beslist om de samenwerking stop te zetten aan het einde van de opzegtermijn. In dat geval worden alleen de effectieve prestaties van de vertaler betaald.

Elke partij kan de overeenkomst ook beëindigen zonder opzegging of schadevergoeding in de volgende gevallen:

 • als de andere partij de verplichtingen die voortvloeien uit de huidige overeenkomst niet respecteert;
 • in geval van faillissement, gerechtelijke bewindvoering, liquidatie van de andere partij, of bij enig bewijs waaruit zou blijken dat de andere partij niet meer in staat zal zijn om tijdig aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 12: communicatie

De partijen komen overeen om voornamelijk per e-mail te communiceren.

Boekhoudkundige kwesties of facturen mogen door de vertaler alleen verzonden worden naar accountancy@right-ink.com, alle andere berichten in verband met vertalingen moeten verzonden worden naar:

 • Voor RIGHT INK: ter attentie van de projectverantwoordelijke waarvan de contactgegevens vermeld staan op de bestelbon.
 • Voor de vertaler: aan de geselecteerde vertaler die voorheen zijn complete contactgegevens heeft doorgegeven.

Artikel 13: toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

De huidige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil betreffende de interpretatie of uitvoering ervan, zullen de partijen pogen om tot een schikking te komen.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking, vallen geschillen onder de exclusieve rechterlijke bevoegdheden van Bergen (België).